Cách sử dụng Mail Server – Cấu hình Mail trên Outlook.

HoaTech xin hướng dẫn khách hàng cách sử dụng Mail Server và Cách cấu hình Mail trên Outlook. Sau khi quý khách đã trỏ hoàn tất các DNS, thực hiện các thao tác sau: Truy cập link: mailadmin.(Tên domain). Link truy cập này chỉ có Account có quyền admin mới có thể truy cập và quản trị User.…